บริการด้านกฎหมาย
 
1.รับปรึกษากฎหมายและรับว่าความทั่วราชอาณาจักร

คดีอาญา เกี่ยวกับทรัพย์ ชีวิต ร่างกาย ฯลฯ ตามประมวลกฎหมายอาญาและคดีความผิดตามกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา

คดีแพ่ง  เกี่ยวกับการผิดสัญญา ผิดนัดชำระหนี้ ละเมิด เรียกค่าเสียหาย เรียกค่าสินไหมทดแทน ฯลฯ

คดีแรงงาน  เกี่ยวกับข้อพิพาทเกี่ยวกับแรงงาน เรียกร้องเงินค่าชดเชย เลิกจ้างไม่เป็นธรรมฯลฯ

คดีทรัพย์สินทางปัญญา  เกี่ยวกับการซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือตราสารการเงินระหว่างประเทศ การให้บริการระหว่างประเทศ การขนส่งระหว่างประเทศ การประกันภัยและนิติกรรมอื่นที่เกี่ยวเนื่องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดทางการค้าฯลฯ

คดีล้มละลาย เกี่ยวกับการขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย การขอรับชำระหนี้ การขอเฉลี่ยหนี้ฯลฯ

คดีปกครอง  อันเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองฯลฯ

คดีเช็ค เกี่ยวกับการเรียกร้องเงินตามเช็คในทางแพ่ง  ดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฯลฯ

คดีครอบครัว เกี่ยวกับการให้คำปรึกษาการจดทะเบียนสมรสของคนไทยและคนต่างชาติ จัดทำสัญญาก่อนสมรส หลังการหย่า การผิดสัญญา ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดู จดทะเบียนรับรองบุตรฯลฯ

คดีมรดก  เกี่ยวกับการขอแบ่งมรดก ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกฯลฯ

คดีที่ดิน เกี่ยวกับการครอบครองปรปักษ์ ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ภาระจำยอม สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน สิทธิอาศัย ฯลฯ และคดีประเภทอื่น ๆ 

คดีภาษี ให้คำปรึกษาปัญหาภาษีอากร
 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895 , 02-712-8205
 
2. รับติดตามเร่งรัดหนี้สินทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการเจรจาต่อรองการชำระหนี้ ประนอมหนี้ ทำหนังสือรับสภาพหนี้

3. การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล เกี่ยวกับการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดิน และทรัพย์สินอื่นๆทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ของลูกหนี้  การบังคับคดีหรือการดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล อาทิ การยึดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และการรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์

4. รับปรึกษาอรรถคดี ปัญหากฎหมายระหว่างประเทศหรือประสานงานเพื่อดำเนินคดีในต่างประเทศ เกี่ยวกับเรื่องทางแพ่ง หรือทางอาญา

5. รับตรวจร่างนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เช่น สัญญาซื้อขายสัญญาเช่า สัญญาเพื่อได้รับสิทธิการเช่า สัญญาเช่าซื้อ สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง สัญญายืม สัญญาค้ำประกัน สัญญาเงินกู้ สัญญาตัวแทน บันทึกข้อตกลงการหย่า หนังสือมอบอำนาจต่างๆ จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฯลฯ

6.รับแปลเอกสารและรับรองการแปลทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย รับรองเอกสารกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานกงสุลตามกฎหมาย

7. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรกิจต่างๆ การเริ่มต้น การวางแผน และการดำเนินธุรกิจ การจดทะเบียนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

8. จดทะเบียนธุรกิจ หุ้นส่วนบริษัท ห้างร้าน ทะเบียนพาณิชย์  คณะบุคคล เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท  ห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น การเปลี่ยนแปลงกรรมการ และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆของนิติบุคคล การทำหนังสือเชิญประชุม การจัดประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการ จัดทำรายงานการประชุม ทำสัญญาโอนหุ้น จัดทำข้อบังคับบริษัท  ทะเบียนผู้ถือหุ้น การจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล และการชำระบัญชี การตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และการขอคัดรับรองเอกสารประเภทต่างๆ ฯลฯ

9. รับจดทะเบียน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายร่วม เครื่องหมายรับรอง การจดแจ้งลิขสิทธิ์

10. บริการทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสารโดยทนายความ (Notarial Services Attorney) เช่นการรับรองสำเนาเอกสาร การรับรองลายมือชื่อ การทำคำสาบาน การบันทึกคำให้การ การทำคำคัดค้าน การรับรองบุคคลฯลฯ  

11. เป็นตัวแทนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น จำนอง จำนำ ขายฝาก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้  เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จดทะเบียนภาระจำยอม  ครอบครองปรปักษ์ สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน สิทธิเก็บกิน ฯลฯ 

 
โทรสอบถามข้อมูลได้ที่ 02-185-1895, 02-712-8205


 

สนช. ผ่านร่างแก้ไขพรบ.คุ้มครองแรงงานเพิ่มค่าชดเชยสูงสุดเป็น 400 วัน

เตือนภัยผู้หญิง "ยาเสียสาว" เป็นอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

กลางเดือนมกราคม 2562 ขนส่งจะเริ่มใช้ใบขับขี่ดิจิตอล ผ่านแอพพลิเคชัน โดยผู้ขับขี่สามารถแสดงใบขับขี่ผ่านหน้าจอมือถือได้ทันที

ในรอบปีที่ผ่านมา เราจะได้ยินข่าวการล่วงละเมิดทางเพศเด็กอยู่เป็นระยะ วันนี้…กองปราบปรามจึงได้สรุปข้อกฎหมายสำหรับความผิดเกี่ยวกับเพศ ที่เป็นลักษณะของการข่มขืนกระทำชำเรา รวมถึงการโทรมเด็ก แบบสั้นๆเข้าใจง่าย มาให้ได้อ่านกัน

เฮ! ส่งท้ายปี กับมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนในรอบปกติได้

โดยห้ามรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป เดินรถบนถนน 5 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 61 - 3 ม.ค. 62 ดังต่อไปนี้

หลายคนคงเคยอ่านข่าวแล้วเคยเจอพาดหัวหรือการรายงานเนื้อหาว่า ตัดสินจำคุก 10 ปี 12 เดือน หรือ 26 ปี 12 เดือน และคงจะเกิดความสงสัยว่าทำไมถึงไม่นับ 12 เดือนนั้นเป็น 1 ปี

ของขวัญปีใหม่ อสม.!! เตรียมแจกบัตรพิเศษ 1 ล้านใบ เป็นทั้งประจำตัว อสม., บัตร ATM และบัตรเดบิต เพื่ออำนวยความสะดวกการจ่ายเงินช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐ

Powered by MakeWebEasy.com